Valid from 2019-08-14

1. UPPDRAGETS OMFATTNING
RE/WAY AB åtar sig som kommissionär att på nedan angivna villkor för Säljarens räkning sälja säljarens inlämnade föremål på företagets webbplats www.shopreway.com på villkoren nedan.

Dessa allmänna försäljningsvillkor (“Försäljningsvillkoren”) gäller när du som säljare (“Säljaren”) lämnar ett föremål till RE/WAY AB i syfte att sälja föremålet på www.shopreway.com (“Webbplatsen”). Avtalet ingås mellan dig och RE/WAY AB, organisationsnummer 559221-7029 (”RE / WAY”).

2. INLÄMNING/MOTTAGNING AV FÖREMÅL
Säljaren garanterar att denne har full äganderätt till föremål som lämnas in till RE/WAY för försäljning. Om Säljaren saknar full äganderätt till föremålet ska Säljaren med skriftligt dokument kunna styrka sin behörighet att sälja eller uppbära kvitto för inlämnade föremål. Vidare garanterar säljaren föremålets äkthet. När överenskommelse om försäljning träffats ska ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna, s.k. mottagningsbevis/kontrakt. Detta är ett digitalt kontrakt som skickas ut av RE/WAY och undertecknas av säljaren.  RE/WAY åsätter härvid efter sedvanlig besiktning och värdering ett pris för varje föremål. Priset baseras på en marknadsanpassad värdering, men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga priset.  Priset utgör endast en vägledning för köpare. RE/WAY förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamhet uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätten till föremål eller annan enligt RE/WAYs bedömning väsentlig omständighet.

3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR
RE/WAY håller mottagna föremål försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt stöld upptill ett värde motsvarande det satta priset minus försäljningsavgifter och, om priset är angivet i intervall, till det lägre priset i intervallet, eller pris minus försäljningsavgifter. RE/WAY ansvarar inte för smärre skador som kan uppstå på föremål vid visning eller hantering, RE/WAY är inte skyldigt att ersätta Säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet enligt ovan.

4. FÖRSÄLJNINGSVALUTA
Föremål som emottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i svenska kronor (SEK). Föremål som emottagits till försäljning i Norden värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i euro (EUR).

5. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
RE/WAY tar ut en försäljningsprovision, Vid återkallande av ett säljuppdrag debiteras Säljaren en avgift enligt gällande prislista.

6. PRIS OCH UPPDRAG
Med bevakning avses att RE/WAY för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Acceptpriset ska bekräftas på mottagningsbevis/kontrakt eller via e-postmeddelande eller muntligen per telefon. Säljare äger ej rätt att dra tillbaka ett säljuppdrag inom vilket föremål har publicerats.
För ett återkallat säljuppdrag där föremål inte har publicerats uttas avgift enligt gällande prislista.

7. EJ SÅLDA FÖREMÅL
Ej sålda föremål ska avhämtas av Säljaren senast tio (10) arbetsdagar efter 65 dagar efter inlämnande på RE/WAY. Säljaren kan begära hemkörning av föremålet, detta sker på Säljarens bekostnad.
Om avhämtning eller begäran om hemkörning inte sker inom ovan föreskriven tid och Säljaren inom samma tid inte heller meddelat RE/WAY att försäljningsprocessen avbryts, äger RE/WAY rätt att omförsälja föremålet på hemsidan, RE/WAY har då även rätt att reducera acceptpris enligt vad RE/WAY finner lämpligt.
RE/WAY äger även rätt att skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation om följande förutsättningar är uppfyllda: i) ingen har köpt föremålet, (ii) föremålet har inte avhämtats eller begärts hemkört inom ovan föreskriven tid och (iii) Säljaren har inte inom samma tid meddelat RE/WAY att Säljaren kommer att hämta föremålet.

8. ÅNGERRÄTT
Den försäljning som sker via RE/WAYs omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig RE/WAY rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för försäljning i enlighet med de villkor som följer av punkt 6 och 7 ovan, varpå RE/WAY inte bär något ekonomiskt ansvar gentemot Säljaren för förändringar av föremålets slutpris vid en omförsäljning.

9. REDOVISNING/UTBETALNING
Preliminär avräkning finns på säljarens profil på www.shopreway.com direkt efter försäljning. Information om priser lämnas via www.shopreway.com. Utbetalning görs från RE/WAYs konto två (2) kalenderdagar efter försäljning under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation eller utnyttjande av lagstadgad ångerrätt ej skett. Vid försäljning till konsument har köparen en lagstadgad ångerfrist om fjorton (14) kalenderdagar från att köparen tagit föremålet i sin besittning (ångerfrist). Har köparen meddelat RE/WAY detta men inte returnerar föremålet i lagstadgad tid (returfrist) har RE/WAY rätt att kräva fullgörande av köpet gentemot köparen. RE/WAY har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen och svarar inte gentemot Säljaren för köparens fullgörande av köpet.

10. ANSVAR FÖR FEL
Om RE/WAY gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har RE/WAY rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren. Säljaren är införstådd med att föremålen säljs enligt de villkor som RE/WAY generellt tillämpar. RE/WAY har ensidigt rätt att flytta, avsluta eller på grund av tekniska eller andra omständigheter som RE/WAY anser nödvändiggör detta, oavsett om omständigheterna har legat inom RE/WAY kontroll. Såvida inte annat följer av tvingande lag ansvarar RE/WAY aldrig för direkta eller indirekta skador som Säljaren kan drabbas av med undantag för om RE/WAY gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

11. FORCE MAJEURE
Om RE/WAY eller RE/WAY underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor, t.ex. vid inställd försäljning eller fördröjd utbetalning, på grund av force majeure-händelse ska RE/WAY vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att RE/WAY inom skälig tid informerar Säljaren om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför RE/WAY kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt.

13. PERSONUPPGIFTER
RE/WAY lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) EU:s dataskyddsförordning (2016/679). RE/WAY, orgnr. 559221-7029 ADRESS, Västmannagatan 29 113 25  Stockholm, e-post: info@shopreway.com telefon: +46 704 50 09 90, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till RE/WAY. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med RE/WAY tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till RE/WAY, används för administration och fullgörelse av RE/WAY skyldigheter hänförliga till onlineverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom RE/WAY koncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som RE/WAY har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att RE/WAY rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till RE/WAY.

14. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa allmänna försäljningsvillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

15. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet vända dig till i Sverige till Allmänna reklamations-nämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

16. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

© RE/WAY AB.  All rights reserved.

Köpevillkor

×